Statuten Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Naam, Zetel en Duur
Art. 1
De vereniging draagt de naam “Filatelistenvereniging Vlaardingen en Omstreken” en is gevestigd te Vlaardingen. De vereniging is opgericht 27 maart 1973 en is aangegaan voor de duur van 29 jaar en 11 maanden, ingegaan 1 april 1973 en derhalve eindigende 28 februari 2003 (Naar aanleiding van een wetswijziging (Wet van 29 juni 1994, Staatsblad 1994, 506) is deze datum per 1 september 1994 omgezet voor onbepaalde tijd)

Doel
Art. 2
Het doel der vereniging is door bespreking en voorlichting de kennis der filatelie te vergroten en voorts door haar leden in de gelegenheid te stellen hun filatelistische verzamelingen uit te breiden;
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. het houden van voordrachten, vergaderingen, ruilbijeenkomsten, tentoonstellingen, veilingen alsmede het uitgeven van een periodiek orgaan;
2. het samenwerken met verenigingen die een gelijk doel nastreven;
3. alle wettige middelen welke haar daartoe ten dienste staan.

Middelen
Art. 3
De middelen der vereniging bestaan uit:
1. de te heffen contributie;
2. bijdragen van begunstigers;
3. renten, dividenden en andere toevallige baten;
4. de inkomsten uit het rondzendverkeer;
5. andere baten voortvloeiende uit door de vereniging ondernomen activiteiten.

Leden
Art. 4
De vereniging bestaat uit gewone leden, buitengewone leden, juniorleden en ereleden. Om als gewoon lid te worden toegelaten moet men meerderjarig zijn.
Buitengewone leden kunnen zijn personen, buiten Nederland woonachtig, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging door een bijdrage ondersteunen.
Aanmelding tot het gewoon- en juniorlidmaatschap, alsmede door het buitengewoon lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris.
De beslissing over de toelating als gewoon lid, juniorlid en buitengewoon lid, berust bij het bestuur, behoudens beroep op de ledenvergadering.
Juniorleden behoeven voor de toetreding de schriftelijke toestemming van ouders of voogden.
Tot erelid kunnen door de ledenvergadering worden benoemd zij die buitengewone diensten aan de vereniging hebben bewezen.

Einde Lidmaatschap
Art. 5
Het lidmaatschap eindigt:
1. door overlijden;
2. door schriftelijke op zegging, mits deze mededeling één maand vóór het lopende verenigingsjaar de secretaris heeft bereikt;
3. door vervallenverklaring.
Vervallenverklaring wordt uitgesproken:
1. door het bestuur, indien een lid de geldelijke verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden, niet nakomt;
2. in alle andere gevallen op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering met 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, nadat het bestuur dit voorstel met redenen omkleed, door middel van de agenda ter kennis van de leden heeft gebracht.
Het juniorlidmaatschap eindigt bovendien door de meerderjarigheid; het gaat dan automatisch over in gewoon lidmaatschap.

Rechten van de Leden
Art. 6
Alleen de gewone – en ereleden hebben in de ledenvergadering kies- en stemrecht.

Bestuur
Art. 7
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden, die uit de gewone leden en ereleden in een ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen worden gekozen. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. Het aantal der bestuursleden wordt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, bepaald door de ledenvergadering.

Vertegenwoordiging
Art. 8
Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechten, met dien verstande dat om de vereniging te verbinden slechts de handtekening van de voorzitter en de secretaris vereist is; echter in gevallen van financiële aangelegenheden ook die van de penningmeester.

Vergaderingen
Art. 9
De vergaderingen worden onderscheiden in gewone en buitengewone ledenvergaderingen, alsmede bestuursvergaderingen. Gewone vergaderingen worden als regel eenmaal per maand gehouden, behalve in juli en augustus.
Buitengewone vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste 10 gewone of ereleden daartoe schriftelijk aan het bestuur hun wens te kennen hebben gegeven, met opgave van de te behandelen punten.
Het bestuur dient binnen één maand na het inkomen van het verzoek de vergadering bijeen te roepen. Blijft het ten deze in gebreke dan hebben de aanvragers zelf het recht de vergadering bijeen te roepen.
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of 3 bestuursleden dit nodig oordelen.

Besluiten
Art. 10
De besluiten in de verschillende vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in gevallen waarin bij deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven.

Statutenwijziging
Art. 11
De statuten kunnen alleen gewijzigd worden bij besluit van een speciaal daartoe belegde ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste 10 gewone- of ereleden, met tenminste 2/3 gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel daartoe moet tenminste één maand te voren aan de leden schriftelijk kenbaar gemaakt zijn.


Ontbinding
Art. 12
Tot ontbinding van de vereniging, vóór het tijdstip waarop zij volgens art. 1 dezer statuten zal eindigen, kan alleen een buitengewone ledenvergadering besluiten met tenminste 2/3 gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
De vergadering die tot ontbinding besluit en die tenminste één maand tevoren speciaal voor dit doel moet zijn bijeengeroepen, benoemt tevens een vereffenaar of vereffenaars en regelt met inachtneming van de dan geldende wetgeving de wijze waarop de liquidatie zal plaatshebben.

Reglementen
Art. 13
De wijze van ballotage van kandidaat-leden, voor het geval die door de ledenvergadering moet geschieden, de rechten en verplichtingen van de leden, de wijze van verkiezingen en aftreden van het bestuur, de verdeling van de bestuursfuncties, het bedrag van de contributie, het eventueel entreegeld, de inning van een en ander en alles wat verder op het beheer en de inrichting van de vereniging betrekking heeft, moeten worden geregeld bij huishoudelijk reglementen eventueel andere reglementen, die alle door de ledenvergadering worden vastgesteld en waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de “Filatelistenvereniging Vlaardingen en Omstreken”.

Vlaardingen, november 1973
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 23 maart 1974, nr. 64