Veilingreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Veilingreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1
De veilingen, welke op de verenigingsavonden worden gehouden, staan onder toezicht van de veilingmeester. De catalogi welke worden gebruikt, zijn die voor:
– Nederland: Speciaal catalogus N.V.P.H.
– Wereld: Yvert & Tellier, Michel of Stanley Gibbons
Bij gebrek van vermelding in deze catalogi mag, met vermelding welke, een andere catalogus gebruikt worden.

Art. 2
Alleen leden van de vereniging hebben het recht om kavels voor de veiling in te leveren bij de veilingmeester. Ten aanzien van de ingeleverde kavels gelden de volgende voorwaarden / bepalingen:
a. De inzenders garanderen de goede kwaliteit van de zegels en de series, niet zijnde een partij;
b. Ingezonden kunnen worden: postzegels (ongeacht soort, aantal of samenstelling), 1e dag-enveloppen, poststukken, lege albums enzovoort. Valse zegels worden, indien bekend, niet geaccepteerd;
c. De veilingmeester zal in principe niet meer dan 20 kavels per inzender opnemen in de veiling, met een beoogd maximum van 200 kavels per veiling;
d. Aangeboden kavels die niet verkocht zijn mogen niet binnen 6 maanden door dezelfde persoon opnieuw ter veiling worden aangeboden. Uitzondering alleen mogelijk met akkoord van de veilingmeester;
e. Om het aantal goedkope kavels aan banden te leggen heeft de veilingmeester het recht om het aantal te beperken tot 15 %;
f. De veilingmeester heeft het recht om kavels die herhaaldelijk nauwelijks verkoopbaar blijken in de veiling te beperken. Ook als hierdoor een aanbieder aanmerkelijk minder kavels in de veiling heeft dan een ander.

Art. 3
vervallen (zie art. 2 sub a)

Art. 4
De veilingmeester controleert alleen de kwaliteit van de zegels of series, niet zijnde een partij.

Art. 5
Partijen welke als zodanig worden aangeboden op de veiling, worden verkocht in de staat zoals deze zijn aangeboden. Reclames over de kwaliteit worden zondermeer door de veilingmeester afgewezen en kunnen nimmer teruggenomen worden.

Art. 6
Leden kunnen vanaf één uur voor aanvang van de verenigingsavond de aangeboden kavels bekijken en beoordelen.

Art. 7
Inzenders dienen de aangeboden kavels duidelijk te kavelen en te omschrijven. De inzet wordt eventueel in overleg met de veilingmeester bepaald. Indien de aangeboden kavels niet correct zijn gekaveld zullen zij onverwijld aan de inzender worden geretourneerd.

Art. 8
Op eigen kavels mag geen bod worden uitgebracht.

Art. 9
Het is de veilingmeester toegestaan te bieden op kavels, niet-zijnde eigen kavels. Tevens zal hij bieden op kavels wanneer het een schriftelijk bod betreft. Dit laatste moet voor aanvang van de veiling bekend worden gemaakt.

Art. 10
De veilingmeester geeft, indien gewenst, een getekend bewijs af voor kavels die door de inzender wordt aangeboden.
Het is de veilingmeester toegestaan de aangeboden kavels te weigeren indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de kavels afkomstig zijn van diefstal, dan wel het eigendomsrecht niet vaststaat, dan wel de kwaliteit van het aangebodene niet aan de gangbare normen voldoet.

Art. 11
Ieder lid heeft het recht om een schriftelijk bod uit te brengen, indien deze op de verenigingsavond niet aanwezig kan zijn. Het bod dient ingezonden te worden, schriftelijk, telefonisch dan wel per e-mail, aan de veilingmeester.

Art. 12
Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en kan zich nimmer op de opdrachtgever beroepen.

Art. 13
Op gekochte kavels wordt een toeslag geheven, welke afhankelijk is van de financiële positie van de vereniging en wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld, te voldoen door de koper.

Art. 14
De afrekening geschiedt na afloop van de veiling bij de penningmeester. Tegen het bewijs van betaling kunnen de kavel(s) bij één van de bestuursleden worden afgehaald.

Art. 15
De kavels worden bij opbod geveild, waarbij de inzet ook een bod is. Na het afslaan is de laatste bieder eigenaar van de kavel en is verplicht zijn/haar biednummer op te geven. Bij twijfel beslist de veilingmeester.

Art. 16
Op verkochte kavels wordt een toeslag geheven, welke afhankelijk is van de financiële positie van de vereniging en wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld, te voldoen door de verkoper.

Art. 17
Het afrekenen van de verkochte kavels t.a.v. de inzender zal zo spoedig mogelijk geschieden door de penningmeester. Uitbetaling geschiedt per bank of per kas, en in ieder geval voor of op de volgende verenigingsavond.

Art. 18
Indien na het kopen blijkt dat de kavel niet beantwoord aan het aangebodene zoals in de veilinglijst wordt vermeld moet de koper van deze zegels of series, niet zijnde een partij, dit direct na de veiling bij de veilingmeester melden.

Art. 19
Indien de klacht terecht is zal de kavel door de veilingmeester worden teruggenomen en worden teruggegeven aan de inzender. Eén en ander zal geschieden met terugbetaling aan de koper en inhouding van het bedrag aan de inzender.

Art. 20
Indien de veilingmeester met de koper in verband met art. 19 niet tot overeenstemming kan komen, dient de koper dit onverwijld bij het bestuur te melden, om alsnog het geschil op te lossen.

Art. 21
Mocht het bestuur niet tot overeenstemming komen, dan zal het bestuur een commissie van drie leden benoemen, te weten één lid van het bestuur, niet zijnde de veilingmeester, en twee leden van de vereniging, niet zijnde bestuursleden.

Art. 22
De commissie zal binnen twee maanden voor ieder van de betrokkenen een bindend advies uitbrengen. Hiertegen is geen beroep meer mogelijk.

Art. 23
Nimmer kan de vereniging door de koper of verkoper voor de geleden schade, in de ruimste zin des woords, aansprakelijk worden gesteld.

Art. 24
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, na overleg met de veilingmeester.

Art. 25
De inzet van een kavel bedraagt minimaal € 2,00. Bod wordt op minimaal € 2,00 geopend. De veilingmeester kan bij een “beter bod” hoger openen.

Art. 26
De opbodtreden zijn als volgt:
€ 0,00 tot € 5,00 verhoging € 0,25
€ 5,01 tot € 10,00 verhoging € 0,50 10% van € 5,00
€ 10,01 tot € 25,00 verhoging € 1,00 10% van € 10,00
€ 25,01 tot € 50,00 verhoging € 2,50 10% van € 25,00
€ 50,01 en hoger verhoging € 5,00 10% van € 50,00

Art. 27
De veilingmeester en de penningmeester zullen nimmer privégegevens aan derden verstrekken van de inzenders van de ingezonden kavels. Slechts bij hoge uitzondering zal het bestuur beslissen of dergelijke gegevens vrijgegeven mogen worden.

Opgemaakt 28 april 1994. Laatste wijziging 19 september 2017.