Reglement voor schriftelijke veilingen Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1
a. De schriftelijke veiling, het streven is 2x per kalenderjaar, staat onder toezicht van diegenen, die deze activiteit organiseert en administratief afhandelt, nader te noemen veilingmeester(s).
b. Het aantal veilingmeesters is ten minste twee. Een veilingmeester handelt nooit alleen.

Art. 2
De diverse catalogi die hiervoor gebruikt worden zijn:
– N.V.P.H. – Nederland en Overzeese gebiedsdelen;
– Michel, Stanley Gibbons en Yvert et Tellier voor het buitenland (Wereld);
– Diverse andere catalogi (bv. Zonnebloem, Sassone, Edifil, Zumstein etc.).

Art. 3
Alleen leden van de vereniging hebben het recht om kavels voor de schriftelijke veiling in te dienen bij de veilingmeesters. De vereniging verstrekt het volgende:
– Standaard kavelkaarten, A5 formaat, dienende ter opmaak voor de kavels;
– Inzendformulieren;
– Biedformulieren.

Art. 4
De afgifte van de ingeleverde kavels wordt door de veilingmeester(s) afgetekend. Voor de schriftelijke veiling kunnen op deze kavelkaarten worden ingezonden:
– Postzegels en/of series of andere samenstelling, passende op deze standaard kaart.
– Albums, insteekbladen/-boeken, dozen, poststukken kunnen niet ingeleverd worden.

Art. 5
De inzenders staan garant voor de goede kwaliteit voor hun ingeleverde postzegels / series.

Art. 6
De veilingmeester(s) controleren de ingezonden postzegels en/of series op kwaliteit. Dubieuze kwaliteit wordt geweigerd, eventueel in overleg met de inzender(s).

Art. 7
De leden kunnen na publicatie van deze veilinglijst de kavels op de eerstvolgende twee verenigingsavonden inzien, opgemaakt in diverse presentiemappen.

Art. 8
De schriftelijke veiling wordt bij één van de veilingmeesters thuis gehouden na de sluitingsdatum. Alle biedingen dienen voor deze schriftelijke veiling binnen te zijn.

Art. 9
Leden mogen geen bod uitbrengen op eigen kavels.

Art. 10
De veilingmeesters dragen er zorg voor dat de inzenders een lijst van de door hun geplaatste kavels ontvangen.

Art. 11
Iedere bieder dient zijn bieding(en) schriftelijk m.b.v. een biedformulier of via een e-mail kenbaar te maken aan de veilingmeesters.

Art. 12
Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en kan nimmer op de opdrachtgever beroepen.

Art. 13
De koper behoeft geen toeslag te betalen over zijn aangekochte kavel(s).

Art. 14
Voor de inzenders wordt 10% aan afdracht t.b.v. de vereniging in rekening gebracht.

Art. 15
De kavels worden bij opbod geveild, waarbij de inzet ook een bod is. Bij gelijke biedingen geldt het eerst ingeleverde bod, gebaseerd op datum en tijd.

Art. 16
Na de schriftelijke veiling worden de kopers geïnformeerd om binnen één week het bedrag via de bank over te maken. Zij ontvangen van de veilingmeesters een aankoopnota.

Art. 17
Aansluitend worden de inzenders via de bank uitbetaald, waarbij de verenigingsafdracht in mindering wordt gebracht. De inzenders ontvangen een overzichtslijst van hun kavels.

Art. 18
De aangekochte en retourkavels worden aan kopers en inzenders op de eerstvolgende verenigingsactiviteit afgegeven.

Art. 19
Indien na de aankoop blijkt dat de kavel niet beantwoordt aan het aangebodene zoals in de veilinglijst wordt gemeld, moet de koper deze aankoop melden bij de veilingmeesters.

Art. 20
Indien de klacht terecht is, zal de kavel door de veilingmeesters worden teruggenomen en worden teruggegeven aan de inzender. (Uiteraard met terugbetaling aan de koper en inhouding van het bedrag aan de inzender).

Art. 21
Indien de veilingmeesters met de koper in verband met artikel 20 niet tot overeenstemming kan komen, dient de koper het bij het bestuur te melden, om alsnog het geschil op te lossen.

Art. 22
Mocht het bestuur niet tot overeenstemming komen, dan zal het bestuur een commissie van drie leden benoemen, te weten één lid van het bestuur, niet zijnde de veilingmeester(s), en twee leden van de vereniging, niet zijnde bestuursleden.

Art. 23
De commissie zal binnen twee maanden een voor ieder van de betrokkenen een bindend advies uitbrengen. Hiertegen is geen beroep meer mogelijk.

Art. 24
Nimmer kan de vereniging door de koper of inzender (verkoper) voor de geleden schade, in de ruimste zins des woords, aansprakelijk worden gesteld.

Art. 25
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist / beslissen de veilingmeester(s), dan wel het bestuur de veilingmeester(s) gehoord hebbende.

Art. 26
De inzet van een kavel bedraagt minimaal € 5,00. Bod wordt op minimaal € 5,00 geopend.

Art. 27
Een bieder kan een maximum bod inbrengen, waarmee de bieder aangeeft dat dit het maximale bedrag is dat hij/zij voor de betreffende kavel wil betalen. Indien het door andere bieders uitgebrachte hoogste bod lager is dan een ingebracht maximum bod, wordt de bieder van het maximum bod de koper van de kavel voor een bedrag dat één trede hoger is dan het door anderen hoogst uitgebrachte bod.

Art. 28
De opbodtrede voor de schriftelijke veiling is € 1,00.

Art. 29
Het aantal in te leveren kavels is 20 kavels per lid. Afhankelijk van de huidige situatie, vraag en aanbod, kunnen de veilingmeesters daarvan afwijken.

Art. 30
De veilingmeester(s)/coördinatoren verschaffen geen informatie over kavels aan derden.

Art. 31
Alle inzetprijzen en biedingen zijn in euro’s.

Art. 32
Verzending van gekochte kavels naar een door de koper opgegeven adres gebeurt in principe aangetekend voor rekening van de koper. De koper kan daarvan afzien, doch dan geschiedt de verzending geheel voor eigen rekening en risico.

Opgemaakt 19 september 2017.