Rondzendreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1
De Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken” heeft een afdeling rondzending, die boekjes met postzegels laat rouleren onder de leden. De leden kunnen zegels uit deze boekjes nemen tegen de vermelde prijs.

Art. 2
Het rondzenden staat onder toezicht van het hoofd rondzending met zijn / haar commissaris(sen). Hun taak bestaat uit het goed laten functioneren, het controleren en het verrekenen van de zegels ten aanzien van zowel de inzender als de uitnemer.

Art. 3
Alle leden hebben het recht om postzegels in standaard boekjes aan te bieden voor de rondzending. De lege standaard boekjes zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij het hoofd rondzending. Ten aanzien van de ingeleverde boekjes gelden de volgende voorwaarden / bepalingen:
a. Een zegel of serie zegels mag geen grotere verkoopwaarde hebben dan € 200,-;
b. Een boekje mag geen grotere verkoopwaarde hebben dan € 600,-;
c. Gestempelde vakjes mogen niet overgeplakt worden met een blanco sticker;
d. De rondzending werkt met twee stempelkleuren dat betekent dat een boekje maximaal twee jaar na elkaar gebruikt kan worden en zal hierna geweigerd worden als de stempelkleur van dat jaar in het boekje voorkomt;
e. Boekjes mogen maximaal 2 keer worden aangeboden. In overleg met het hoofd rondzending kan hiervan eenmalig worden afgeweken als een boekje in twee jaar in niet meer dan 60% van de secties is geweest;
f. Het is niet toegestaan om nieuwe zegels in de boekjes te plakken op al eerder afgestempelde vakjes.

Art. 4
Bij twijfel aan de echtheid van aangebrachte zegels zal het hoofd rondzending dit melden aan de inzender en het boekje uit de roulatie nemen. Als boekjes niet zijn samengesteld volgens de aanwijzing voor het samenstellen van nieuwe boekjes heeft het hoofd rondzending het recht deze niet te laten rouleren of af te wijzen.

Art. 5
Na het aanbieden van rondzendboekjes, aan het hoofd rondzending, wordt een ontvangstbewijs afgegeven. Dit is voor één of meerdere boekjes voorzien van: naam en adres inzender, de totale verkoop waarde en de code waaronder het / de boekje(s) de rondzending ingaan.

Art.6
Voor brandschade of vermissing als gevolg van diefstal heeft de vereniging een verzekering afgesloten. Desondanks zou er een schade aan het ingeleverde kunnen ontstaan wat de verzekering niet of onvolledig dekt, of verhaald kan worden. In dat geval is de schade voor risico van de inzender.

Art. 7
Een rondzending mag ten hoogste drie maal vierentwintig uur (weekeinden niet meegerekend) in het bezit blijven van een lid. Hierbinnen dient het te worden doorgegeven aan het volgende lid, vermeld op de bij de rondzending gevoegde rondzendlijst.

Art. 8
Bij ontvangst van een rondzending moet een bewijs van afgifte ondertekend worden wat voorzien is van de juiste datum van ontvangst. De boekjes moeten gecontroleerd worden, ook als er niet gekocht wordt. Indien men onregelmatigheden bemerkt zoals beschadiging, ontbreken van boekjes of het aantreffen van open en ongestempelde vakjes, dan moet men contact opnemen met de het hoofd rondzending of zijn / haar commissaris(sen). Leden mogen niet in de boekjes schrijven of aantekeningen maken.

Art. 9
Indien een zegel wordt uitgenomen, dan dient op de plaats van die zegel een door de vereniging in bruikleen (tegen borg) uitgegeven stempeltje te worden geplaatst. Het (totaal)bedrag van de uitgenomen zegel(s) dient per boekje vermeld te worden op de rondzendlijst in de kolom die correspondeert het nummer van het boekje achter de eigen naam. Als niet uitgenomen wordt, moet op die plaats een streepje ingevuld worden. Het (totaal)bedrag na optelling van de bedragen op de rondzendlijst dient in een envelop toegevoegd te worden aan de rondzending of zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de rondzending.

Art. 10
Het laatste lid op de rondzendlijst geeft de rondzending af aan de commissaris die is vermeld op de rondzendlijst.

Art. 11
Na eindcontrole volgt afrekening met de inzender(s). Bij deze afrekening zal 8% van de uitgenomen waarde in rekening gebracht worden ter compensatie van gemaakte kosten door de vereniging. Bij contante afrekening moet een ontvangstbevestiging getekend worden.

Art. 12
Geef een rondzending niet uit handen zonder daarvoor te laten tekenen. Bij verlies door brand of diefstal onmiddellijk het hoofd rondzending waarschuwen. Verlies of schade door eigen schuld is voor rekening van het lid.

Art. 13
Bij overtreding van één of meerdere van de eerder genoemde artikelen zal het hoofd rondzending het lid hiermee confronteren. Afhankelijk van dit gesprek zal het hoofd rondzending dit aan het bestuur voorleggen. Als de meerderheid van het bestuur hier voor is heeft het hoofd rondzending het recht een lid van de rondzending uit te sluiten.

Opgemaakt 28 april 1994. Laatste wijziging 19 september 2017.